Státní úřady a instituce

Info-Plzen.cz Instituce a organizace Státní úřady a instituceVíce výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Plzeňský okres Plzeň-město

Zobrazit pouze výsledky lokality "okres Plzeň-město"


Český svářečský ústav s.r.o. - csuostrava.eu

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je výzkumná, vývojová, inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Byla založena v roce 1994. Majoritním vlastníkem ČSÚ je s Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Činnost …

Ostrava, 17. listopadu 2172/15 (areál VŠB-TU Ostrava) - +420 597 321 587, +420 775 573 696

TÜV NORD Czech, s.r.o. - tuv-nord.com

Certifikace systémů, výrobků a osob, Technické posudky a inspekce od materiálů až po technologické celky v různých průmyslových odvětvích, Certifikace dodavatelů a posouzení technologií a vlivu na životní prostředí (především v oblasti skleníkových plynů).

Plzeň, Farského 638/14 - +420 377 430 822

Věznice Plzeň - vscr.cz

Věznice s ostrahou a zvýšenou ostrahou, s dohledem a s částí pro výkon vazby. Specializované oddělení pro vězně poruchou osobnosti a chování.

Plzeň, Klatovská třída 652/202e - +420 377 660 111

Krajské vojenské velitelství Plzeň - army.cz

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území Plzeňského kraje. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné …

Plzeň, Štefánikovo náměstí 833/1

Oddělení pobytu cizinců Praha V - policie.cz

Oddělení se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Plzeň, Nad Štolou 183/3 - +420 974 833 142

Povodí Vltavy, státní podnik - pvl.cz

Péče o vodní toky a zajištění jejich údržby. Provoz vodních děl. Ochrana a správa množství a jakosti povrchových i podzemních vod.

Plzeň, Denisovo nábřeží 2430/14 - +420 377 307 111

Krajský soud v Plzni - justice.cz

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v závažných trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Plzeň, Veleslavínova 21/40 - +420 377 868 121, +420 377 868 888

Zeměměřický a katastrální inspektorát Plzeň - cuzk.cz

Zajišťování kontroly katastrálních úřadů a rozhodování o odvoláních proti jejich rozhodnutím.

Plzeň, Radobyčická 2465/12 - +420 377 162 111

Český telekomunikační úřad - ctu.cz

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Plzeň, Doudlevecká 823/25 - +420 377 925 911

Státní energetická inspekce - cr-sei.cz

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Plzeň, Rejskova 218/3 - +420 377 201 221, +420 377 240 705

Nejvyšší kontrolní úřad - nku.cz

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Plzeň, Martinská 141/2 - +420 233 045 690

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Plzeň, Klatovská třída 2739/200f - +420 378 402 711, +420 378 402 712

Česká inspekce životního prostředí - cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Plzeň, Klatovská třída 591/48 - +420 377 236 783, +420 731 405 350

Česká školní inspekce - csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Plzeň, Koperníkova 976/26 - +420 377 201 571, +420 723 371 737

Český statistický úřad - czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Plzeň, Slovanská alej 2323/36 (kancelář 5b) - +420 377 612 111

Česká obchodní inspekce - coi.cz

ČOI kontroluje a dozoruje prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost.

Plzeň, Houškova 661/33 - +420 377 323 596

OSSZ Plzeň - město - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Plzeň, Americká 767/28 - +420 377 486 111

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem - uhul.cz

Zabýváme se inventarizací a poradenstvím při provádění certifikace lesů v ČR. Vyhotovujeme i spravujeme data a zajišťujeme jednotný typologický systém.

Plzeň, náměstí Generála Píky 2110/8 - +420 371 152 401, +420 724 002 828

Celní úřad pro Plzeňský kraj - celnisprava.cz

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Plzeň, Antonína Uxy 945/11 - +420 377 204 111

OSSZ Plzeň - jih - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Plzeň, Lobezská 2477/12 - +420 377 426 111

OSSZ Plzeň - sever - cssz.cz

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Plzeň, Goethova 295/10 - +420 377 205 111

Státní ústav pro kontrolu léčiv - OKL 403 - sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Plzeň, náměstí Míru 2 - +420 272 185 536

Policie ČR - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje - policie.cz

Ředitelství řídí činnost příslušných územních odborů Policie ČR.

Plzeň, Nádražní 2437/2

Drážní úřad - ducr.cz

Úřad vykonává státní správu ve věcech drah. Ukládá a vybírá pokuty nebo zakazuje činnosti za přestupky a správní delikty.

Plzeň, Škroupova 1017/11 - +420 972 524 098

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - uzsvm.cz

Instituce jedná v řízení před soudy a úřady ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek.

Plzeň, Radobyčická 1313/14 - +420 377 169 111, +420 377 169 305

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - gov.cz

Inspekce kontroluje potraviny, suroviny k jejich výrobě, zemědělské, mýdlařské, saponátové a tabákové výrobky.

Plzeň, Jiráskovo náměstí 825/8 - +420 377 433 415

Český hydrometeorologický ústav - chmi.cz

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Plzeň, Mozartova 1237/41 - +420 377 256 614, +420 377 256 615

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - eagri.cz

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Plzeň, Slovanská alej 2179/20 - +420 377 666 514, +420 737 267 330

Krajské státní zastupitelství Plzeň - justice.cz

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Plzeň, Veleslavínova 27/38 - +420 377 868 511

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD - cbusbs.cz

Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranu v podzemí.

Plzeň, Hřímalého 2730/11 - +420 377 222 367

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj - suip.cz

Úřad pro inspekci práce. Orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů.

Plzeň, Schwarzova 2617/27 - +420 950 179 611

Probační a mediační služba - pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Plzeň, Edvarda Beneše 1127/1 - +420 377 869 740, +420 731 692 768

Drážní inspekce - dicr.cz

Instituce zjišťuje příčiny mimořádných událostí, nehod a vykonává státní dozor na drahách.

Plzeň, Purkyňova 1017/22 - +420 736 521 058

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad - rr-jihozapad.cz

Zajištění přípravy a realizace regionálního operačního programu.

Plzeň, Poděbradova 2842/1 - +420 389 058 645, +420 602 767 193

Finanční úřad pro Plzeňský kraj - financnisprava.cz

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Plzeň, Hálkova 2790/14 - +420 377 160 111, +420 377 324 437

Úřad práce České republiky - mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Plzeň, Kaplířova 2731/7 - +420 950 148 111

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj - svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Plzeň, Družstevní 1846/13 - +420 377 333 820

Státní pozemkový úřad - spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Plzeň, náměstí Generála Píky 2110/8 - +420 377 454 022

Okresní soud Plzeň - jih

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Plzeň, Edvarda Beneše 1127/1 - +420 377 868 411

Ing. Ondřej Kugler - estranky.cz

Provádění protikorozní povrchové ochrany, inspekce kvality, supervizí a konzultací. Zaměřuji se také na kontrolu jakosti provedení jednotlivých nátěrových vrstev a kompletního nátěrového systému, drsnosti, provedení odpovídajícího odmaštění. Zabývám se také …

Starý Plzenec, Radyňská 457 - +420 605 870 799

Okresní soud Plzeň-město - justice.cz

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Plzeň, Nádražní 325/7 - +420 377 869 111, +420nahlizeni@osoud.